Τοποθέτηση Δημάρχου Αιγάλεω Δημήτρη Μπίρμπα στο συνέδριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αιγάλεω

Τοποθέτηση Δημάρχου Αιγάλεω Δημήτρη Μπίρμπα

στο συνέδριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αστική αναγέννηση για την αειφορία και την ανθεκτικότητα. Αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου και επιχειρησιακού θεσμικού πλαισίου για τις αστικές αναπλάσεις”

Ζητήματα εφαρμογή σχεδίων και απόκτησης / διασφάλισης ΚΧ

Κατ’ αρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την ημερίδα και την θεματολογία της. Ξεκινώ από ένα στοιχείο που μόλις άκουσα σχετικά με τα μη δηλωθέντα ακίνητα που με το νόμο θα πηγαίνουν στο Δημόσιο. Ειλικρινά γιατί στο Δημόσιο και όχι άμεσα στον Δήμο, όπως θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα;

Κατά τ’ άλλα στην κριτική που ασκείται, η Αυτοδιοίκηση δυστυχώς πορεύεται με ένα υπέρ και δύο υπό:

 • Υπεργραφειοκρατία / θεσμικός παραλογισμός και απίθανες χρονοβόρες διαδικασίες

 • Υποχρηματοδότηση

 • Υποστελέχωση

Καταστάσεις που επιδεινώθηκαν την εποχή των μνημονίων.

Τώρα σε ότι αφορά το θέμα της εισήγησής μου:

Το θεσμικό πλαίσιο για τις Πράξεις Εφαρμογής και τις απαλλοτριώσεις άλλαξε σε δυο βασικές θεματικές.

Η πρώτη αφορά στην ταυτόχρονη εκπόνηση της Πράξης Εφαρμογής με την Πολεοδομική Μελέτη Ρυμοτομικού Σχεδίου (Ν.4269/2014 και Ν.4447/2016).

Η δεύτερη αφορά στις αλλαγές του τρόπου υπολογισμού των Εισφορών σε γη και χρήμα και την αποκατάσταση ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται (Ν.4315/2014 και Ν.4495/2017).

Ως Αυτοδιοίκηση έχουμε καταθέσει διαφωνίες ως προς τις αλλαγές που έχουν προκύψει.

 1. Ως προς τις μειώσεις των εισφορών σε γη σε συνδυασμό με την δυνατότητα προσαύξησης τους σε περιπτώσεις που παρατηρείται έλλειμμα, ως προς τους απαιτούμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Δεν προκύπτει η τεκμηρίωση που επιτρέπει να γίνει πλήρης αξιολόγηση, ως προς τις επιπτώσεις των ποσοστιαίων μειώσεων.

Προτείνουμε να διατηρηθούν οι προϋπάρχουσες ποσοστιαίες αναλογίες των εισφορών σε γη, ιδιαίτερα δε σε περιοχές εντός ή στα όρια οικιστικών ιστών ή πολεοδομικών συγκροτημάτων. Με δεδομένη την μεταρρύθμιση του πολεοδομικού σχεδιασμού και την δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του Κτηματολογίου μπορεί:

 • να γίνεται προεκτίμηση ισοζυγίου εισφορών σε γη και αναγκαίων κοινόχρηστων, κοινωφελών χώρων στο επίπεδο των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (παλαιά ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ)

 • να σχεδιάζεται το δίκτυο κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων με μεγαλύτερη ασφάλεια, μια και το ρυμοτομικό σχέδιο, συγχρονίζεται με την Πράξη Εφαρμογής

 1. Ως προς τον νέο τρόπο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου, για την εισφορά σε χρήμα και τον νέο τρόπο καταβολής της εισφοράς σε χρήμα.

Προτείνουμε η τιμή ζώνης να μπορεί να προσδιοριστεί με βάση την αρχή της αναλογικότητας και συνεκτιμώντας τις συνθήκες που επικρατούν εκάστοτε στην οικονομία και στην αγορά ακινήτων. Επίσης θα πρέπει η αξία της γης να υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, για την οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα, τις τυχόν μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα και τα προσκυρωτέα τμήματα, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται συμψηφισμοί και να ρυθμίζεται το τελικό ποσό οφειλής σε χρήμα και ο τρόπος καταβολής του.

 1. Σε σχέση με την τροποποίηση ότι ως βάση αναφοράς, για τον υπολογισμό εισφοράς γης, ορίζεται πλέον η ιδιοκτησία και όχι ο ιδιοκτήτης. Μια τέτοια προσέγγιση αδικεί όλους εκείνους τους ιδιοκτήτες που δεν προχώρησαν σε κατατμήσεις, ειδικότερα δε στις περιπτώσεις που οι κατατμήσεις είχαν απαγορευθεί μέσα από ήδη υφιστάμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις.

 2. Ως προς την δυνατότητα υποκατάστασης των Δήμων από το Πράσινο Ταμείο, σε περιπτώσεις αποκατάστασης ρυμοτομούμενων οικοπέδων, σε παλαιά σχέδια, με οικόπεδα σε επεκτάσεις του σχεδίου.

Πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης είναι να προσδιοριστεί σε ετήσια βάση συγκεκριμένο ποσό του Πράσινου Ταμείου με ειδικούς κωδικούς που θα αποδίδεται στους Δήμους για αποκατάσταση απαλλοτριούμενων ακινήτων, με βάση την αρχή της αναλογικότητας

 1. Επιφύλαξη εκφράζουμε ως προς την δυνατότητα αποζημίωσης ιδιοκτητών με Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης με δεδομένο ότι μπορεί να εφαρμοστεί, μόνο στις περιπτώσεις που ο κύριος του ακινήτου αποδέχεται ως αποζημίωση την Μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης

Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι με δεδομένη την αδυναμία των Δήμων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αποζημίωσης των κοινοχρήστων χώρων θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα διεύρυνσης των ωφελουμένων και το σύνολο της πόλης. Στην νομοθεσία μας υπάρχει η έννοια αυτή και συγκεκριμένα:

«ευρέων κοινόχρηστων χώρων, δηλαδή μεγάλων λεωφόρων, αλσών, πλατειών κτλ, από τους οποίους η ωφέλεια είναι σημαντική και εκτείνεται σε ευρύτερη ακτίνα, ο δήμος ή η κοινότητα δικαιούται για την αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών να επιβάλλει ειδική εισφορά στους ωφελούμενους ιδιοκτήτες ανάλογα με το βαθμό ωφέλειας. Οι λεπτομέρειες της διάταξης αυτής ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα. Τέτοια εισφορά δεν επιβάλλεται στους αμέσως παρόδιους ιδιοκτήτες, εφόσον αυτοί έχουν εξαντλήσει την υποχρέωση, από την επιβάρυνσή τους με την εικοσάμετρη ζώνη»

(Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Β > Άρθρον-290)

Με δεδομένη την προφανή αδυναμία των πολιτών αλλά και τον “παραλογισμό” της προπλήρωσης υπεραξίας, είναι κατανοητό το αδιέξοδο λειτουργίας του σημερινού πλαισίου.

Τι προτείνουμε; Θεσμική ευελιξία και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σήμερα υπάρχουν τα εξής χρηματοδοτικά εργαλεία.

 • Τ.Π.Δ., δεν χρηματοδοτεί πλέον αγορά γης

 • Πράσινο Ταμείο, χρηματοδοτεί μόνο το ποσοστό του Δήμου στην αγορά κοινόχρηστου πρασίνου αν κατατεθούν τα ποσά από παρόδιους

 • Εισφορές σε χρήμα τρίτων, για παρεμβάσεις στην συγκεκριμένη περιοχή.

Θα πρέπει να δούμε:

 1. Την δυνατότητα ενός πράσινου ανταποδοτικού τέλους στο σύνολο της πόλης, που θα αποτελέσει ένα “ταμείο” χρηματοδότησης αποζημιώσεων ή εξόφλησης δανείων όταν θα μας δώσει και πρέπει να μας δώσει δυνατότητα δανειοδότησης, το Τ.Π.Δ. για να μην χαθούν οριστικά κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στην ασφυκτική δόμηση των πόλεών μας. Δανειοδότηση χωρίς προϋπόθεση κατάθεσης από παρόδιους.

 2. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσοστού των αδόμητων χώρων στις κοινωφελείς χρήσεις.

 3. Τον απεγκλωβισμό της καταβολής των ποσών από το Πράσινο Ταμείο, από την κατάθεση πριν του ποσού των παρόδιων, αν ο Δήμος έχει τη δυνατότητα συνεισφοράς ιδίοις πόροις ή με δάνειο του αντίστοιχου ποσού τους.

Δώστε μας τα εργαλεία και τις δυνατότητες να μην χαθούν και οι τελευταίοι εναπομείναντες χώροι των πόλεών μας.

Ευχαριστώ

Tagged