Χαβούζα η κατάσταση στο Πάρκο Τρίτση :Στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος προσφεύγει ο Δήμος Ιλίου

Την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου προκάλεσαν οι εικόνες – σοκ με νεκρά ψάρια και χελώνες που επιπλέουν σε μολυσμένα ύδατα στο Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”. Ο κ. Ζενέτος έθεσε προ ημερησίας θέμα στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, σήμερα Τρίτη 13 Αυγούστου 2019.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη μηνυτήρια αναφορά: «Εξαιτίας της εγκατάλειψης και της γενικότερης απαξίωσής του από το Φορέα Διαχείρισης, στις 12/8/2019 βρέθηκαν μέσα στις λίμνες του νεκρά ψάρια, λύματα και κάθε λογής απορρίμματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι υγείας για τους επισκέπτες του πάρκου αλλά και να απειλείται συνολικά η πανίδα της περιοχής. Επειδή το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο με ξεχωριστό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο μεταξύ άλλων υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη προστασία του. Επειδή ο Δήμος Ιλίου νομιμοποιείται στην υποβολή της παρούσας καθόσον το πάρκο βρίσκεται εντός των διοικητικών του ορίων, αλλά και για τη προστασία εν γένει του δημόσιου χαρακτήρα του πάρκου. Επειδή με τη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη προστασία του πάρκου δημιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία των επισκεπτών. Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την κατά νόμω τιμωρία όλων των υπευθύνων που με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους απαξίωσαν το Πάρκο Τρίτση, με αποκορύφωμα να βρεθούν στις 12/08/2019 νεκρά ψάρια μέσα στις λίμνες».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Δήμος Ιλίου έχει κρούσει πολλές φορές τον κώδωνα του κινδύνου στην πολιτεία και τα αρμόδια όργανά της, για την εγκατάλειψη του Πάρκου από το Φορέα Διαχείρισης και την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, με άμεσο κίνδυνο ανεπανόρθωτης καταστροφής του οικοσυστήματός του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 13.08.2019 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13η Αυγούστου
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 32112/09-08-2019 πρόσκληση του
Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα
τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 09-08-2019.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε.
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ Αντιπρόεδρο̋ Ο.Ε
2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.
3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. « «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. « «
5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. « «
6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. « «
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. « «

ΑΠΟΦΑΣΗ – 182 –
Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το 1ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010
και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά τη λήψη
απόφαση̋ για την εξουσιοδότηση και κατάθεση μηνυτήρια̋ αναφορά̋ κατά παντό̋ υπευθύνου για το πάρκο περιβαλλοντική̋ ευαισθητοποίηση̋ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», καθώ̋ είναι αναγκαία η άμεση
κινητοποίηση για τη λήψη μέτρων.
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντα̋ υπόψη τι̋ κατατεθείσε̋ φωτογραφίε̋ που απεικονίζουν τη σημερινή κατάσταση στο Πάρκο περιβαλλοντική̋ ευαισθητοποίηση̋ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 § 3 του
Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018
2. Εξουσιοδοτεί τον Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου όπω̋ καταθέσει μήνυση κατά
παντό̋ υπευθύνου με το εξή̋ περιεχόμενο:
ΑΔΑ: ΩΛ46ΩΕΒ-Ι50
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.08.13 11:01:37 EEST Reason: Location: Athens
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5d5262597b5cd6585184de04 στις 13/08/19 11:03
2
«Προ̋ τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών
Μηνυτήρια Αναφορά Δήμου Ιλίου Αττική̋, οδό̋ Κάλχου, αρ. 45-50, με ΑΦΜ 090076918, νομίμω̋
εκπροσωπούμενου για την υποβολή τη̋ παρούσα̋ από τον Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου,
κάτοικο Ιλίου, Βρυσηίδο̋ 36, με ΑΦΜ 025747517, τηλ. 210-2618642
ΚΑΤΑ
Παντό̋ υπευθύνου για πράξει̋ ή παραλείψει̋ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
…………………………………………………
Κύριε Εισαγγελεύ,
Εντό̋ των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου βρίσκεται το Πάρκο Περιβαλλοντική̋
Ευαισθητοποίηση̋ «Αντώνη̋ Τρίτση̋». Εξαιτία̋ τη̋ εγκατάλειψη̋ και τη̋ γενικότερη̋ απαξίωσή̋ του
από το Φορέα Διαχείριση̋, στι̋ 12/8/2019 βρέθηκαν μέσα στι̋ λίμνε̋ του νεκρά ψάρια, λύματα και
κάθε λογή̋ απορρίμματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι υγεία̋ για του̋
επισκέπτε̋ του πάρκου αλλά και να απειλείται συνολικά η πανίδα τη̋ περιοχή̋.
Επειδή το πάρκο «Αντώνη̋ Τρίτση̋» αποτελεί αυτοτελέ̋ νομικό πρόσωπο με ξεχωριστό διοικητικό
συμβούλιο, το οποίο μεταξύ άλλων υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη
προστασία του.
Επειδή ο Δήμο̋ Ιλίου νομιμοποιείται στην υποβολή τη̋ παρούσα̋ καθόσον το πάρκο βρίσκεται εντό̋
των διοικητικών του ορίων, αλλά και για τη προστασία εν γένει του δημόσιου χαρακτήρα του πάρκου.
Επειδή με τη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη προστασία του πάρκου δημιουργούνται
κίνδυνοι για την υγεία των επισκεπτών.
Για του̋ λόγου̋ αυτού̋ ζητάμε την κατά νόμω τιμωρία όλων των υπευθύνων που με τι̋ πράξει̋ ή τι̋
παραλείψει̋ του̋ απαξίωσαν το Πάρκο Τρίτση, με αποκορύφωμα να βρεθούν στι̋ 12/08/2019 νεκρά
ψάρια μέσα στι̋ λίμνε̋».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. Τα Μέλη
Κουμαραδιό̋ Γ., Γκόγκο̋ Κ,
Χαραλαμπόπουλο̋ Ι., Βομπιράκη Ν.,
Βέργο̋ Ι., Κανελλόπουλο̋ Γ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.